โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49476   ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด
2 49477   ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์
3 49478   ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี
4 49479   ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ
5 49480   ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า
6 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม
7 49482   ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง
8 49483   ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา
9 49484   ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์
10 49485   ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง
11 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์
12 49487   ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์
13 49488   ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว
14 49489   ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์
15 49490   ด.ช. พชร สุวรรณศร
16 49491   ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์
17 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน
18 49493   ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ
19 49494   ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง
20 49495   ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์
21 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ
22 49497   ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน
23 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล
24 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์
25 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ
26 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช
27 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ
28 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ
29 49504   ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์
30 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน
31 49506   ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์
32 49507   ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี
33 49508   ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์
34 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม
35 49510   ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด
36 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง
37 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล
38 49513   ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี
39 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์
40 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล
41 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์
42 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี
43 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง
44 49519   ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว
45 49520   ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี