โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 50052   ด.ช. กฤตภาส บุญเรือง
2 50053   ด.ช. ชนกนนท์ กองกันทะ
3 50054   ด.ช. ญาณภัทร แสงใส
4 50055   ด.ช. ธัณยพงศ์ พุทธวงศ์
5 50056   ด.ช. นับพระพร วรวงศ์ประภา
6 50057   ด.ช. นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย
7 50058   ด.ช. ปภังกร แก้วประเทศ
8 50059   ด.ช. ปัญจธีร์ จันทาพูน
9 50060   ด.ช. ปาฏิหาริย์ เชื้อเมืองพาน
10 50061   ด.ช. วรินทร ดอนดี
11 50062   ด.ช. วุฒิภัทร ใจกันทา
12 50063   ด.ช. ศศิศ ยอดยิ่ง
13 50064   ด.ช. สิรภพ ณ ลำปาง
14 50065   ด.ช. สุภเวช วงศ์เงิน
15 50066   ด.ญ. กนกขวัญ สันวงค์
16 50067   ด.ญ. กรณ์อริญชย์ เทพคำปลิว
17 50068   ด.ญ. กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ
18 50069   ด.ญ. กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช
19 50070   ด.ญ. ขวัญหทัย ใจยา
20 50071   ด.ญ. ครองสิริ เทพพรมวงศ์
21 50072   ด.ญ. ชนันธร จักราชัย
22 50073   ด.ญ. ณัฐญาดา ธรรมชัยกุล
23 50074   ด.ญ. ณิชมน วัฒนกุล
24 50075   ด.ญ. ณิชาภัทร จำปาอูป
25 50076   ด.ญ. นลพรรณ วงค์ชมภู
26 50077   ด.ญ. นำหทัย บุณยรัตพันธุ์
27 50078   ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น
28 50079   ด.ญ. พิมพ์พิกา มุขแจ้ง
29 50080   ด.ญ. ภูริชญา อินต๊ะทิพย์
30 50081   ด.ญ. รตนพร แถมสุข
31 50082   ด.ญ. ลักษณียา เสรีกุลวิเวทย์
32 50083   ด.ญ. สิริยากร สำอางค์ศรี
33 50084   ด.ญ. สุวพิชญ์ จงสุวรรณวัฒนา
34 50085   ด.ญ. อริษรา งามจิตต์เอื้อ
35 50086   ด.ญ. อลิสา อโรร่า
36 50087   ด.ญ. อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์