โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49971   ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี
2 49972   ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์
3 49973   ด.ช. ชัชชนน มณีไชย
4 49974   ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ
5 49975   ด.ช. ณัชพล แสงเมือง
6 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล
7 49977   ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์
8 49978   ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์
9 49979   ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง
10 49980   ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์
11 49981   ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์
12 49982   ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง
13 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม
14 49984   ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย
15 49985   ด.ช. วรุตม์ พรมวัง
16 49986   ด.ช. วสุวิท สาระวันท์
17 49987   ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล
18 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี
19 49989   ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง
20 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์
21 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค
22 49992   ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล
23 49993   ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา
24 49994   ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท
25 49995   ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย
26 49996   ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์
27 49997   ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย
28 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง
29 49999   ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์
30 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร
31 50001   ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร
32 50002   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ
33 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ
34 50004   ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง
35 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน
36 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน
37 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย
38 50008   ด.ญ. วรัญญา วันใจ
39 50009   ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด
40 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ
41 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์
42 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา
43 50013   ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี
44 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว
45 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ