โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร
2 49927   ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู
3 49928   ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ
4 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ
5 49930   ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่
6 49931   ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม
7 49932   ด.ช. พชร เพียรดี
8 49933   ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์
9 49934   ด.ช. พันกร ณ น่าน
10 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์
11 49936   ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย
12 49937   ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ
13 49938   ด.ช. ภูรินาท สงสาร
14 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ
15 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน
16 49941   ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย
17 49942   ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว
18 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์
19 49944   ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ
20 49945   ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล
21 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ
22 49947   ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย
23 49948   ด.ญ. กชกร เวชกร
24 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์
25 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ
26 49951   ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน
27 49952   ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู
28 49953   ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์
29 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม
30 49955   ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์
31 49956   ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน
32 49957   ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู
33 49958   ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์
34 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา
35 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์
36 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา
37 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ
38 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี
39 49964   ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว
40 49965   ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย
41 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย
42 49967   ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา
43 49968   ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง
44 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร
45 49970   ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์