โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49431   ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
2 49432   ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส
3 49433   ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม
4 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร
5 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ
6 49436   ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา
7 49437   ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา
8 49438   ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์
9 49439   ด.ช. ธนากร บุนนาค
10 49440   ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว
11 49441   ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ
12 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม
13 49443   ด.ช. พศิน สายวงศ์
14 49444   ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์
15 49445   ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ
16 49446   ด.ช. ภากร ปัญญา
17 49447   ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย
18 49448   ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว
19 49449   ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล
20 49450   ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย
21 49451   ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก
22 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง
23 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ
24 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี
25 49455   ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์
26 49456   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ
27 49457   ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก
28 49458   ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง
29 49459   ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ
30 49460   ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง
31 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ
32 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์
33 49463   ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์
34 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา
35 49465   ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ
36 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน
37 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ
38 49468   ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์
39 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม
40 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์
41 49471   ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย
42 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ
43 49473   ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล
44 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข
45 49475   ด.ญ. อรชพร อรุณไชย