โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45494   นาย ชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์
2 45506   นาย รณกร  สุวรรณเมือง
3 45545   นาย  เทวราช วงศ์หาญ
4 45548   นาย ธวัชรพรรณ  ยามี
5 45552   นาย พชร วัฒนะนุกูล
6 45568   น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์
7 45573   น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ
8 45628   น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง
9 45892   นาย อภิวัฒน์ สุววรณนัง
10 46151   นาย คนาโชติ  ใจโฮ้ง
11 46153   นาย  ถิรตรัย  มาละใจ
12 46155   นาย ธนราชันย์ สูงติวงค์
13 46162   นาย ศุภณัฐ  เดี่ยวรัตนกุล
14 46163   น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี
15 46165   น.ส. กุลสิณี  เต็งศิริวัฒนานนท์
16 46171   น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง
17 46174   น.ส. นาทยา โสวะละ
18 46175   น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ
19 46177   น.ส. พิชญา สุขป้อม
20 46182   นาย ณัฐนภัส คำชมภู
21 46183   นาย ณัฐภัทร วงศ์ราษฎร์
22 46184   นาย บรรพต มามิ่ง
23 46218   น.ส. รักชนก อินทะสืบ
24 48551   น.ส. กมลพร ตรียกูล
25 48552   น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย
26 48555   น.ส. อภิชญา นันทพันธ์
27 48556   นาย พีรภัทร วงษ์ศรี
28 48557   นาย ภัทรนันท์ สมศิริ