โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45587   นาย คนธกานต์ ฟูคำ
2 45594   นาย ธนภัทร จเรวรรณ์
3 45596   นาย ปวีณวิชญ์ ท่าดี
4 45599   นาย  พุทธคุณ นครพันธุ์
5 45602   นาย สัณห์กันต์ธร อยู่ครบ
6 45639   นาย ปรัตถกร จงตระกูลศิริ
7 45695   นาย  เมธวิน จุมภู
8 45743   นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์
9 45754   น.ส.  กุลิสรา ทิชากร
10 45759   น.ส.  ณัฐมน ดอนสี
11 45772   น.ส. วริศรา ยามะณี
12 45819   น.ส. สมฤดี มณีสาร
13 45850   น.ส. จิรัชยา ปันติ
14 45995   น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ
15 46022   นาย ปรัชญา พยุหพรรค์
16 46023   นาย  ผดุงเกียรติ  เล็กศรี
17 46026   นาย ภาดล สุรินทร์โท
18 46028   นาย เมธวิทย์  จุมภู
19 46049   น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา
20 46158   นาย ภาณุพงศ์ สาระไชย
21 46206   น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ
22 48542   น.ส. จิดาภา  วิชาหา
23 48543   น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา
24 48544   น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก
25 48545   น.ส. อทิตยา  เจญการ
26 48546   นาย นิธิศ ธารีสาร
27 48547   นาย  ณัฐนภนต์ บำรุงศรี
28 48548   นาย เศรษฐเกียรติ ตั้งกิตอังคณา
29 48550   นาย สุทธิพร ปิดกันภัย