โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45493   นาย คมน์พัฒน โสภะ
2 45516   น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม
3 45526   นาย ธนภูมิ ฉัตรคำเเปง
4 45542   นาย ชูกิจ เรืองถนอม
5 45543   นาย ณัฐปคัลภ์ เนตรวิศุทธ
6 45546   นาย ธนกร อย่างตระกูล
7 45559   น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ
8 45566   น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง
9 45582   น.ส. อรณิชา นามะสนธิ
10 45584   น.ส. วชิราวดี อกกว้าง
11 45590   นาย ณัฏฐ์ ส่วนบุญ
12 45635   นาย ธนบดี ยะย่าเป้า
13 45636   นาย ธัชกร วิธุสุวรรณกุล
14 45642   นาย ภาณุพงศ์ ธิต๊ะ
15 45653   น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์
16 45654   น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย
17 45656   น.ส. ชนิกา อุ่นตา
18 45657   น.ส. ณัฏฐา กฤษณรักษ์
19 45658   น.ส. ทัตติยา คำพิชัย
20 45662   น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี
21 45664   น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง
22 45668   น.ส. ภชสร กิตติไชยากร
23 45671   น.ส. เมธิกา หมู่เมืองสอง
24 45673   น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์
25 45676   น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์
26 45677   น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช
27 45711   น.ส. ณิชารีย์ วังวรรณรัตน์
28 45717   น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล
29 45725   น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง
30 45736   นาย เดชดนัย เข็มวิชัย
31 45765   น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง
32 45818   น.ส. ศิริน เทพเสนา
33 45822   นาย กฤตยชญ์ รุ่งเรืองไพศาล
34 45874   นาย ฉัตรพงค์ ศรีจำปา
35 45902   น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม
36 45913   น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
37 46131   น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท
38 46164   น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม
39 46180   น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง
40 46185   นาย พีรนัส ชมภูกูล
41 47014   นาย ณัฐพงษ์ อาริยะกุลโรจน์