โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45518   น.ส. พิชชาพร พลนิกร
2 45556   นาย วัฒนชัย อินทรวิชา
3 45572   น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ
4 45576   น.ส. ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์
5 45578   น.ส. พิมพ์ธาดา แซ่โต๋ว
6 45580   น.ส. ภาลินี มะโนคำ
7 45581   น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์
8 45585   น.ส. ศิโรรัตน์ ใจวรรณะ
9 45586   น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล
10 45595   นาย ธนาธิป พละวงศ์
11 45607   น.ส. ชิตชนก แสนละคร
12 45608   น.ส. ณัฏฐณิชชา อินทเสน
13 45617   น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ
14 45621   น.ส. พัชรินทร์ ทองหล่อ
15 45629   น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน
16 45649   นาย ศุภสัณห์ เขาโคกกรวด
17 45660   น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว
18 45672   น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า
19 45715   น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์
20 45790   นาย วงศธร ยศทะนะ
21 45895   น.ส. กมลชนก นันทะสี
22 45918   นาย คณาธิป แว่นแก้ว
23 45926   นาย ปริญญ์ วรวาส
24 45984   นาย วนศิลป์ สิงห์คำ
25 45999   น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์
26 46034   นาย อติชาต เอี่ยมใส
27 46043   น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ
28 46074   นาย วิชชากร จักรแก้ว
29 46127   นาย สุทนัทน์ พงษ์บริบูรณ์
30 46142   น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว
31 46145   น.ส. รังสินี สุขโข
32 46195   น.ส. ปารมี ชายศักดิ์
33 46196   น.ส. ภัทริน ดีสม
34 46209   น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด
35 48532   น.ส. กัญญาณัฐ หมูตา
36 48533   น.ส. ธัญพิชชา เจนคิด
37 48534   น.ส. พิมพ์พลอย สูตรเลข
38 48535   น.ส. สุพิชญา อินทามระ
39 48536   น.ส. อรยา บุญมาทน
40 48537   น.ส. อาทิตยา วงค์สาย
41 48538   น.ส. เอริณ เครือดวงคำ
42 48539   นาย ดรัณ ศิลปพงศ์พาณิช
43 48540   นาย นัฐพงษ์ บุญสละ
44 49418   นาย บุญฤทธิ์ อินต๊ะหล้า