โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45570   น.ส. ทิติยา แก้วอินต๊ะ
2 45618   น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง
3 45682   นาย คงเดช อ้วนใส
4 45692   นาย ปัณณวิชญ์ ปัญญ์อภิลักษณ์
5 45694   นาย พีรวิชญ์ คำปาเชื้อ
6 45709   น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์
7 45723   น.ส. สาธิณี พนะการ
8 45741   นาย รพีภัทร ลาภมาก
9 45749   นาย สุอัษฎ์ กิมาคม
10 45762   น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี
11 45792   นาย วีรภัทร เหมืองทอง
12 45804   น.ส. ญาติกา ตั้งธรรมะดำรง
13 45827   นาย จิรายุ สุวรรณอัตถ์
14 45861   น.ส. พิชญภา แปดนัด
15 45884   นาย พงศ์ธร ดวงมาลา
16 45906   น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท
17 45942   น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ
18 45948   น.ส. นิรัชพร จันทรมา
19 45949   น.ส. เบญจวรรณ ทาดี
20 45950   น.ส. ปาณิสรา คำจำปา
21 45957   น.ส. ศศิชา สูญปั้ง
22 45965   นาย คมคิด ใหม่ธรรม
23 45989   น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา
24 45994   น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ
25 46002   น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์
26 46004   น.ส. วรัญญา บุญมี
27 46007   น.ส. อภิชญา  พิมสาร
28 46053   น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น
29 46054   น.ส. วิภาวดี ไลจินดา
30 46055   น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน
31 46064   นาย นักสิทธิ์ ลือเดชกังวารไกร
32 46065   นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์
33 46094   น.ส. รุจจิรา ชุ่มอินจักร์
34 46100   น.ส. วริศรา ใจบุญ
35 46117   นาย ภพธรรม บุญทาหมั้น
36 46193   น.ส. นัทธมน มณีจันทรา
37 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย
38 48574   นาย กิตติพงศ์ อิ่นคำตา
39 48575   นาย โกสินทร์ แก้วธิดา