โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45665   น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา
2 45685   นาย ณภัทร สุระเเสน
3 45712   น.ส. นงนภัส บุญเฮง
4 45713   น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร
5 45720   น.ส. ลลิตา สุขพันธ์
6 45727   น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ
7 45740   นาย ภูมิพัฒน์ มะโนใน
8 45748   นาย สุธินันท์ สุคนธพันธุ์
9 45768   น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์
10 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง
11 45771   น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร
12 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์
13 45788   นาย พีรเดช เอี่ยมสอาด
14 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว
15 45817   น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร
16 45824   นาย กิตติศักดิ์ ขัดศรี
17 45828   นาย ณัฐชนน กามล
18 45832   นาย นภัสกร ต่อสนิท
19 45837   นาย พีระชัจจ์ พจนพิมล
20 45845   นาย สุรกานต์ พรมเจียม
21 45853   น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์
22 45856   น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์
23 45887   นาย วิปัศย์ ผัดสุรินทร์
24 45904   น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย
25 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ
26 45920   นาย ชุติพนธ์ กีรติชัยทัศน์
27 45929   นาย ภูริชญา นุชนารถ
28 45945   น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล
29 45963   นาย กฤชนะ สมัครการ
30 45972   นาย เดชาวัต อุดเเก้ว
31 45997   น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ
32 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา
33 46036   น.ส. ชญาดา แสงแก้ว
34 46070   นาย ภูมิพัฒน์ ตาคำ
35 46089   น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ
36 46099   น.ส. วริชญา อินถา
37 46126   นาย สหรัถ จันทร์ปัน
38 46130   น.ส. กนกนภัส มุณี
39 46146   น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว
40 46201   นาย ธนกฤต อุทุมพร
41 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ