โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45554   นาย ภาสกร ประกอบแก้ว
2 45630   น.ส. สุภัคจิรา สุตา
3 45675   น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์
4 45690   นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์
5 45704   นาย สว่างพงษ์ สายวงศ์ปัญญา
6 45708   น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ
7 45714   น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว
8 45716   น.ส. เบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์
9 45718   น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว
10 45722   น.ส. ศานันทินี คะวงศ์ดอน
11 45739   นาย ปวริศ เทพรักษาฤๅชัย
12 45742   นาย วัชรสินธ์ เกษอารีย์รัฐ
13 45764   น.ส. นานาพร นันทวงค์
14 45767   น.ส. ปราณปริยา โสดา
15 45795   นาย ศุภภณ ตัณศุภผล
16 45815   น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ
17 45816   น.ส. ลลิตภัทร ทรัพย์ทวี
18 45821   น.ส. อภิชญา เชื้อตา
19 45912   น.ส. วาดฝัน กรรโมทาร
20 45925   นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่
21 45928   นาย ภัทรพล เรือนปา
22 45933   นาย รัชตะ คำพิทำ
23 45956   น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์
24 45958   น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์
25 45961   น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย
26 46009   น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน
27 46017   นาย ติณห์ ศรีละวรรณโณ
28 46037   น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา
29 46038   น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ
30 46102   น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก
31 46103   น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์
32 46107   นาย เจษฎา มหาวันอุตม์
33 46118   นาย ภาราดล ต่อปัญญา
34 46140   น.ส. เนตรชนก คำธิ
35 46144   น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น
36 46199   นาย กิตตินันท์ อัษฏเมธี
37 46267   น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ
38 48569   น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล
39 48570   น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย
40 48571   น.ส. อัณศยา นวลแสง