โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45496   นาย ชุติพนธ์ บุญนำมา
2 45497   นาย ณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ์
3 45498   นาย ณัฐภัทร ฉัตรชัยสถาพร
4 45500   นาย ธนัช พงษ์เลาหพันธุ์
5 45504   นาย ภานุสรณ์ อ้วนใส
6 45509   น.ส. ฉัตรณภัทร์ ทินอยู่
7 45510   น.ส. ญานิกา ตรีเจริญสมบูรณ์
8 45511   น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา
9 45512   น.ส. ณฤทัย ปาโกวงค์
10 45513   น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ
11 45515   น.ส. ปรวีร์ ปั้นเทศ
12 45517   น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง
13 45519   น.ส. ภัทรภา วงศ์จา
14 45520   น.ส. ภัทรลดา ใจฝั้น
15 45523   น.ส. วริศรา ไชยเรือน
16 45524   น.ส. สุภจิรา สุภัควาณิชย์
17 45527   นาย ธัญเทพ ทองป้อง
18 45528   นาย ภูวมินทร์ วงค์เมาะ
19 45529   นาย ศุภกร ธิวงศ์เงิน
20 45530   นาย สุธี ชุ่มใจ
21 45531   น.ส. กวิสรา จังตระกูล
22 45535   น.ส. ประภาเเสง ป้อข่วง
23 45536   น.ส. ปารียา ปาละวงศ์
24 45622   น.ส. พัทธนันท์ พงษ์พูล
25 45638   นาย นิธิศ คุณาพงศ์ศิริ
26 45650   นาย สิรวิชญ์ พงศ์วิลาวัณย์
27 46154   นาย ธนทัต จิตรหมั่น
28 46157   นาย ภัทริน ต๊ะมะโน
29 46160   นาย วัชริศ เขียวสนุก
30 46166   น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย
31 46167   น.ส. ชุติมา ไชยยากูล
32 46169   น.ส. ณิชากร แสงรัตนธงชัย
33 46173   น.ส. นัทชา โชคกิตติวัฒน์
34 46176   น.ส. ปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น
35 46178   น.ส. เพ็ญพิชา น้อยเครือ
36 46179   น.ส. ภาสินี พรมเหลา
37 46188   น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์
38 46189   น.ส. ณัฐณิชา มูลใจทราย
39 46192   น.ส. ธัชพรรณ วรรณาลัย
40 46194   น.ส. นาริฐา สังข์พัชรวงศ์
41 46213   น.ส. แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์
42 46214   น.ส. มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ