โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46374   นาย รัชชวกร จิรศุภางกูร
2 46380   นาย อธิป งามจิตต์เอื้อ
3 46924   นาย จตุรวิทย์ อุปรโคตร
4 46925   นาย จิรโชติ ศรีจิรานนท์
5 46926   นาย ณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์
6 46928   นาย ธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร
7 46929   นาย นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ
8 46931   นาย ภัทรวินท์ สุมา
9 46936   นาย อติชาติ ไชยสาร
10 46937   นาย อนัส ละงู
11 46938   น.ส. ชนกานต์ ชามาตย์
12 46939   น.ส. ชิดชนก ศรีวิลัย
13 46941   น.ส. ณิชากร กาตาสาย
14 46942   น.ส. ณีรนุช สีธิคำ
15 46943   น.ส. ธนัชพร สาลีผล
16 46944   น.ส. นิดานุช ตักเตือน
17 46946   น.ส. พศิกา เทศศรีเมือง
18 46947   น.ส. พัชริญา ดวงฟู
19 46949   น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์
20 46951   น.ส. สิริกร แก้วปัญญา
21 46952   น.ส. สุรัชธรีย์ แสงศิริ
22 46953   น.ส. อชิรญา วุฒิธนูทอง
23 46954   น.ส. พิชามญชุ์ หล่อลิปิวงศ์
24 46956   นาย กนก ตุ้มท่าไม้
25 46963   น.ส. ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์
26 46964   น.ส. ทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์
27 46965   น.ส. ธนัทภัทร รักษ์บำรุง
28 46969   น.ส. ศุภาวีร์ จุลบุตร
29 49351   นาย ทรัพย์สาคร ธิเลิศ