โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46290   นาย อานุภาพ ตั้งตรัสสา
2 46304   น.ส. จันทร์ชนก ปันทะโชติ
3 46327   นาย วิชญ์พล ช่อไชยกุล
4 46338   น.ส. ชญานิศ เครือยศ
5 46364   นาย กฤษณพล วรรณารักษ์
6 46373   นาย รณกร ยาบ้านแป้ง
7 46377   นาย ศุภพล วงค์สวัสดิ์
8 46420   นาย นนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย
9 46422   นาย ปริญญา วัฒนกิจไกรศรี
10 46472   นาย ภูมิพงศ์ ใจแจ่ม
11 46483   น.ส. กัลยกร วังเเวว
12 46488   น.ส. ณัฐธิดา ใจมวน
13 46497   น.ส. ภามินี วงศ์โท๊ะ
14 46499   น.ส. ภูริชา ภูธิวุฒิ
15 46535   น.ส. ขวัญทิพย์ ทิพยศุภลักษณ์
16 46653   นาย พศวีร์ ธิติเธียรพงษ์
17 46710   นาย ภัคพล บุตติ
18 46797   นาย นะโม รุ่งกิจเลิศสกุล
19 46973   นาย คุณากร เฟรดดริค ใจคำ
20 46987   น.ส. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย
21 46991   น.ส. เนืองนิมมาน กะฐิน
22 46997   น.ส. เรืองรุ้งคำ คำสม
23 47063   นาย นิติศาสตร์ คำแดง
24 47070   น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์
25 47822   นาย จารุกิตติ์ เปี่ยมจริยคุณ
26 49346   นาย ธนโชติ วริศากุล
27 49347   นาย ธนพงษ์ สินวนาทรัพย์
28 49349   น.ส. พิมพ์วิภา สิงห์ชัย
29 49350   น.ส. รัฐพันธ์ศิริ เขื่อนแก้ว