โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46269   นาย ชยากร ศรีโรจนกุล
2 46328   นาย ศตพร ธรรมจักร์
3 46335   น.ส. กัญญาวีร์ มีชื่อ
4 46344   น.ส. ณัฐริกา ภิระบรรณ์
5 46361   น.ส. สุธีมนต์ ไชยวงศ์
6 46368   นาย ธนศักดิ์ ธรรมสอน
7 46379   นาย สิทธิชัย ศรีแกวงศ์
8 46391   น.ส. ปวริศา ศิริชุ่ม
9 46404   น.ส. วรันธร จินตนพงศ์พันธุ์
10 46405   น.ส. วรางคณา แสนทอน
11 46406   น.ส. สิรินภา คุ้มภัยเพื่อน
12 46417   นาย เดชาธร บุญประโหลก
13 46426   นาย ภีมพ์ บุญพา
14 46435   น.ส. ชนิดาภา ยาท้วม
15 46456   น.ส. ศศิธร พุทธสอน
16 46457   น.ส. สุชัญญา ทักษิณาพิมุข
17 46531   น.ส. กศยา พานดง
18 46537   น.ส. จิดาภา ไชยกุล
19 46543   น.ส. ธัญชนก ธรรมวงค์
20 46548   น.ส. วรฤทัย ทองกิ่ง
21 46556   นาย การุณศีล จันทร์ศิริ
22 46557   นาย คุณานนต์ วังสมบัติ
23 46577   น.ส. กวินธิชา บัวมั่น
24 46717   น.ส. ณัฏฐธิดา วะเท
25 46718   น.ส. ณัฐกานต์ มีชื่อ
26 46733   น.ส. ศิวลักษณ์ ต่วนเทศ
27 46735   น.ส. สุทธิกานต์ วงศ์ไชย
28 46761   น.ส. กนกกร ศรีสมวงศ์
29 46774   น.ส. แพรววรินทร์ โนปิง
30 46776   น.ส. รุ่งทิวา เตจ๊ะ
31 46799   นาย ภูวเนตร เพชรประสิทธิ์กุล
32 46800   นาย เมธาสิทธิ์ เขียวปิง
33 46806   นาย อติวิชญ์ อนันต์ไชย
34 46818   น.ส. นภัสสร เครือวงศ์
35 46829   น.ส. สุภัทรามิญช์ เทพปินตา
36 46839   นาย พชรดล ศิริพันธุ์
37 46896   นาย ศุภณัฐ วังทิพย์
38 46914   น.ส. พิชยา มั่นการ
39 46920   น.ส. สุกฤตา วงค์ลอดแก้ว
40 46950   น.ส. วรรณลดา ไชยโส
41 49311   น.ส. ณัชวิภา จันทนะ
42 49318   น.ส. สวรรยา นันต๊ะภาพ
43 49359   นาย ภูวนัย โชติธนารีย์
44 49363   น.ส. พิชญกาญจน์ ประกอบศิลป
45 49374   น.ส. เนตรญาดา แซ่พ่าน