โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46291   น.ส. จิณณพัต คำดี
2 46300   นาย ทัตพงศ์ เสริมสุข
3 46310   น.ส. ปภัสสร ปัญญาไชย
4 46326   นาย ธนภัทร วรรณสิทธิ์
5 46331   นาย อาจอง เกียล่น
6 46337   น.ส. จินตภัทร บุญเจริญ
7 46339   น.ส. ชนกชนม์ ใจจิต
8 46352   น.ส. ปัณชญา เรืองศรี
9 46356   น.ส. ศิวาลัย จาคำมา
10 46357   น.ส. สวิชญา เครือตัน
11 46375   นาย วัชรภูมิ หล่อประดับเพชร
12 46387   น.ส. ธารตะวัน ใจวังเย็น
13 46389   น.ส. นิภาธร อกกว้าง
14 46410   น.ส. อาทิตยา ชนะรบ
15 46421   นาย นพวิชญ์ ผัดวัง
16 46424   นาย ภัทรพล ธัญธราดล
17 46430   น.ส. กมลศิริ เมืองมอง
18 46431   น.ส. จิตรลดา ทองกร
19 46448   น.ส. พิชชาพร ปิงจันทร์
20 46461   นาย ชินวัตร สายอุดต๊ะ
21 46482   นาย อัฐชัย ศิรินัน
22 46500   น.ส. ภูริสา สุขดี
23 46525   นาย รุษฐนพล อูปทอง
24 46526   นาย วิศวะ กันฟัก
25 46530   น.ส. กมลชนก ตันวิตรานนท์
26 46538   น.ส. ชลธิชา พิพิธกุล
27 46544   น.ส. ปนิตา ประเทืองสุข
28 46545   น.ส. พิชญ์สินี เทพคีรี
29 46587   น.ส. ธัญพัฒน์ เหล็งขวัญยืน
30 46588   น.ส. ปนัดดา สอดสี
31 46636   น.ส. เบญจมาภรณ์ กิ่งกืย
32 46639   น.ส. เมศินี ยะทุ่งตัน
33 46640   น.ส. ยลดา ตาดี
34 46698   นาย ญาณารณพ รัตรุ้ง
35 46720   น.ส. ณัฐณิชา แสนคำฟู
36 46734   น.ส. ศุภิสรา จันทร์ตระกูล
37 46811   น.ส. ญาณากร ปัญญากาศ
38 46867   น.ส. ปิยพัชร์ กิติพัฒน์มนตรี
39 46903   น.ส. จิรัชยา อินจันทร์
40 46908   น.ส. นันท์นภัส ทะปะละ
41 49304   นาย คงกระพัน บางหลวง
42 49313   น.ส. เมลดา ไชยมงคล
43 49317   น.ส. ศรัญย์พร ชัยปัญญา
44 49360   น.ส. ภิญญดา วัฒนวาณิชย์
45 49367   น.ส. จินตนา โกเมฆ