โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46319   นาย ชลสิทธิ์ สร้อยคำ
2 46325   นาย ทัตพงศ์ ทรายคำ
3 46330   นาย สุรวุฒิ เล็กจุฬา
4 46341   น.ส. ฐิดาทร กันทะไชย
5 46342   น.ส. ฐิติชญา ศรีวิลัยนุรักษ์
6 46363   น.ส. เอื้อการย์ ดวงประภา
7 46369   นาย นิติวัฒน์ ทองอยู่
8 46372   นาย พุทธินันท์ วังซ้าย
9 46376   นาย ศุภกร หทัยปรีวิจิตร
10 46378   นาย สวิตต์ กอผจญ
11 46381   น.ส. จิรภัทร หล้าสมสี
12 46408   น.ส. อรณิชา ไพกุมภัณฑ์
13 46419   นาย ธีรภัทร์ แสงอินทร์
14 46434   น.ส. เจสติน กาวิจิตรแทน
15 46451   น.ส. เพ็ญพิชญา บุลพัชรธีรานนท์
16 46458   น.ส. อินทราณี เป็งอินตา
17 46512   นาย ฌาณ อินทร์พรหม
18 46550   น.ส. ศิรมณี อินพิรุด
19 46590   น.ส. ปริยากร ไวยกูล
20 46593   น.ส. ภพรัตน์ สุดรักษ์
21 46604   นาย ชานนท์ วิงวอน
22 46627   น.ส. จิรัชญา บุญประสิทธิ์
23 46630   น.ส. ชลิตา สายอุด
24 46680   น.ส. ปัญญดา ปานทอง
25 46723   น.ส. ทิมญาดา แดนโพธิ์
26 46730   น.ส. มัลลิกา ไชยวงศ์
27 46737   น.ส. อภิสรา คำภิโลชัย
28 46763   น.ส. ชยกร  เลิศเชวงกุล
29 46778   น.ส. ศิริกานดา ทานินทร์
30 46784   น.ส. เอกปวีร์ วรธนมงคลกุล
31 46798   นาย พิพัฒน์ นันทสุวรรณ
32 46814   น.ส. ณิชกานต์ สุพรรณ
33 46824   น.ส. พิมพ์ลภัส วังสมบัติ
34 46855   น.ส. กุลสตรี ชัยยานนท์
35 46863   น.ส. ธนาพร คุมพล
36 46869   น.ส. พรณิภา กุลธวงศ์วัฒนา
37 46902   น.ส. จัสมิน กาวิจิตรแทน
38 46909   น.ส. บุณณดา สารทอง
39 46910   น.ส. ปภาวดี แก้วมา
40 46918   น.ส. ลภัสรดา ศรีอุดมเลิศ
41 49306   นาย ชนุตม์พงศ์ โพธิ์นาค
42 49308   นาย วรานนท์ วงค์ฟู
43 49310   น.ส. ชลธิชา สุระวัง
44 49314   น.ส. ยิมธิดา วงศ์มา
45 49315   น.ส. รุ่งทิวา ชนูดหอม