โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46516   นาย ธนภัทร วงค์คำ
2 46518   นาย ธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร
3 46519   นาย นวพล ยะสมจิตร์
4 46552   น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง
5 46564   นาย ธนโชติ พวงพยอม
6 46573   นาย ยุทธภูมิ สาปคำ
7 46591   น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก
8 46597   น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ
9 46649   นาย จตุพร พันธ์สุภา
10 46675   น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ
11 46702   นาย ธนวัฒน์ ใจโต
12 46704   นาย นนทกร จันทรา
13 46713   นาย ภูวดล มาลา
14 46724   น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์
15 46770   น.ส. ปัณณพร บุญเกิด
16 46775   น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์
17 46825   น.ส. รชฏ วรสิริธาดา
18 46840   นาย พศุตม์ ลาภมาก
19 46866   น.ส. บัณฑิตา พนัสจุฑาบูลย์
20 46876   น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ
21 46892   นาย วรเมธ คำภิโล
22 46906   น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย
23 46916   น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ
24 46921   น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล
25 47075   น.ส. ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร
26 47082   นาย อัครเสรษฐ อินทนา
27 49340   นาย ณัฐภัทร จักรคำ
28 49341   นาย ธนกฤช มุงเมือง
29 49343   นาย ภาณุวิชณ์ มะโนใจ
30 49344   นาย รัฐชานนท์ ก๋องแก้ว
31 49345   น.ส. อัญญรัตน์ กันตา