โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46336   น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม
2 46354   น.ส. ไพรไพลิน คลังภักดี
3 46425   นาย ธชย ศรีรัตนมงคล
4 46433   น.ส. จุฑามาศ ทองสุข
5 46437   น.ส. ชลดา ไชยเกตุ
6 46441   น.ส. ธนพร มีข้าว
7 46492   น.ส. ปณิตตรา ทูนแก้ว
8 46523   นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม
9 46619   นาย ศุภัช ผลศรีนาค
10 46631   น.ส. ธัญพร อิทธิชัยพล
11 46637   น.ส. พันวสา แสงหิรัญ
12 46643   น.ส. ศวิตา อินประสิทธิ์
13 46661   นาย รวิศ เฉิน
14 46692   น.ส. อัชฌาวดี เหล่าธีระศิริ
15 46726   น.ส. ปณภรณ์ พงษ์พูล
16 46743   นาย ชลวิชญ์ วงศ์วังสกุล
17 46754   นาย รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่
18 46765   น.ส. ณัฏฐณิชา มีครัว
19 46766   น.ส. ณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต
20 46777   น.ส. วิชญา เกิดมงคล
21 46779   น.ส. สกุลรัตน์ ศิริวัฒนไพบูลย์
22 46815   น.ส. ณิชาภัทร์ เชื้อสาร
23 46816   น.ส. ธัญรดา ธรรมรักษ์
24 46821   น.ส. ปวีณ์นุช ปงกองแก้ว
25 46859   น.ส. ชาลิสา สง่าศรี
26 46868   น.ส. พนมวรรณ วะเท
27 46870   น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์
28 46874   น.ส. วิลาสินี ปีบ้านใหม่
29 46875   น.ส. สริตา พิมวาปี
30 46899   น.ส. กนกวรรณ จิตต์จริง
31 47072   น.ส. ภานุชนาถ กล้าจริง
32 47077   น.ส. ณัฐชญา เครืออินตา
33 49333   นาย ณัฐภูมิ ปิ่นน้อย
34 49334   น.ส. ชนิตา นันยะ
35 49335   น.ส. ณรัก กาวิโล
36 49412   น.ส. พรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร
37 49419   นาย รัตนเดช ทัศมะเริง