โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46445   น.ส. เนตรนรี ยิ้มศรี
2 46473   นาย ภูริบดินทร์ สมคะเน
3 46474   นาย วงศกร ชัยศรี
4 46490   น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ
5 46506   น.ส. อมิตา บางหลวง
6 46515   นาย ต้นตะวัน มาตุลี
7 46517   นาย ธนฤกต จันทร์ฉาย
8 46522   นาย พีรณัฐ เข็มนาค
9 46528   นาย วุฒิวัฒน์ วงศ์สถิตย์ดี
10 46529   นาย ศุภกิตต์ จานแก้ว
11 46533   น.ส. กิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ
12 46547   น.ส. วณิชชา วิละน้อย
13 46555   นาย กฤตเมธ กูลเมือง
14 46565   นาย ธีรภัทร เนตรรัศมี
15 46580   น.ส. เจนจิรา สินมา
16 46582   น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา
17 46610   นาย บัณฑิต แซ่โต๋ว
18 46622   นาย อภิวิชญ์ เทพสืบ
19 46651   นาย พงศกร วาตาปงสัก
20 46652   นาย พศวัต สุวรรณรอด
21 46654   นาย พัฒรพงษ์ ยะเรือนงาม
22 46660   นาย สิทธิศักดิ์ ศรียศ
23 46682   น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์
24 46685   น.ส. รศิกา จตุพรจรัส
25 46695   นาย กิตติพศ วงศ์กาปิน
26 46725   น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง
27 46728   น.ส. ภาวนา เกตุแก้ว
28 46790   นาย ณัฐพงศ์ วิภูษณะ
29 46809   น.ส. ขัตติยา เปล่งสินวัฒนา
30 46819   น.ส. นภา ตะนะเกต
31 46838   นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย
32 46850   นาย อภิชาติ เด่นไชยรัตน์
33 46852   นาย อาทิตย์ วงศ์ษา
34 46858   น.ส. ชลธิชา โวหาร
35 46887   นาย ภูบดินทร์ พัชระภัทร์
36 46893   นาย วิธวินท์ ธิปทา
37 46901   น.ส. จรรยพร อัสสกุล
38 46915   น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร
39 47083   น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง
40 49323   นาย ธนัช ภูพวงประทุม
41 49324   นาย ธีรพัทธ์ เชื้อบุญมี
42 49327   น.ส. ปรางค์มุก เครือศรี
43 49328   น.ส. กชพร ชัยชมภู
44 49384   น.ส. นลิน เธอจันทึก
45 49424   น.ส. กชกร ชัยชมภู