โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46305   น.ส. ญาณิศา สุธรรม
2 46318   นาย ชรัณ หลิมเจริญ
3 46324   นาย ณานวิทย์ น้อยบุตรแก้ว
4 46340   น.ส. ชยาทิพย์ ขัดทวงศ์
5 46343   น.ส. ณัฐชานันท์ คำแก้ว
6 46350   น.ส. ปนัดดา ปัญวงค์
7 46353   น.ส. พิมพ์ญาดา ใจมั่น
8 46355   น.ส. ภรตา สุวรรณมา
9 46358   น.ส. สาธิยา ไหวพินิจ
10 46384   น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วศิริพันธ์
11 46392   น.ส. ปัณฑิตา แปงปวน
12 46394   น.ส. พรพิมล สมศรี
13 46395   น.ส. พรรณภัทร วงษ์เม่น
14 46396   น.ส. พลอยวรินทร์ คำแก้ว
15 46398   น.ส. พิชามญชุ์ จำนงค์
16 46402   น.ส. ลำเพา วีระพงษ์
17 46412   นาย เกื้อตระกูล อินทรชัย
18 46418   นาย ธนกร ศรีวรเจษฎีกุล
19 46423   นาย พันธ์วริศ อริยะเครือ
20 46427   นาย ภูมินทร์ ไหวคิด
21 46428   นาย ศุภกร วนาพันธพรกุล
22 46432   น.ส. จิลลาภัทร ยศบุรุษ
23 46438   น.ส. ณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์
24 46454   น.ส. วริยา แก้วประเทศ
25 46486   น.ส. ชุติมน เตียสกุล
26 46498   น.ส. ภูพิงค์ สายปัน
27 46503   น.ส. วีรยา ธิวงค์น้อย
28 46541   น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ
29 46635   น.ส. บุญญารัตน์ วัฒนวาณิชย์
30 46707   นาย พงศพัฒน์ สุทะนวน
31 46935   นาย สิรภพ วงค์กุนะ
32 46948   น.ส. พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ
33 46980   นาย วุฒิภัทร แสนไชย
34 46984   น.ส. กัญจนพร คำแหง
35 46985   น.ส. ชนัญชิดา ตากาบุตร
36 46992   น.ส. พรรณวลัย โพธิวงศ์
37 46993   น.ส. พิชญา รัตนบุรี
38 46994   น.ส. ภวิกา วชิรจินดากุล
39 46996   น.ส. ภาสินี หอมนาน
40 49368   นาย นพพงษ์ ไชยชนะ
41 49369   นาย วิษณุ บาทวงษ์
42 49370   นาย เอกพรรดิ์ มั่นธนะกิจ
43 49371   น.ส. จิราวรรณ วงเวียน
44 49372   น.ส. ปาณิสรา สิทธิวงค์
45 49373   น.ส. ปุณยสินีย์ สิงห์ศรี