โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46272   นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์
2 46275   นาย ธนัตถ์ ดอยลอม
3 46285   นาย วิชบูลย์ ทานุชิต
4 46287   นาย ศิริเฉลิม ขันไชยวงค์
5 46292   น.ส. ชารัญญา โสธนไพศาล
6 46293   น.ส. ณัฐจิรา อุดสุข
7 46295   น.ส. ประภาภร สิทธิวงศ์
8 46297   น.ส. วรัญชลี ชัยศรีทิพย์
9 46302   นาย รัฐพรรณ์ อายะชู
10 46303   นาย ศุภกร คำเขียว
11 46306   น.ส. ณัฏฐณิชา อินละปะ
12 46307   น.ส. ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล
13 46308   น.ส. ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์
14 46309   น.ส. นริศรา สุตาลังกา
15 46311   น.ส. พัชรนันท์ ธรรมใจกุล
16 46312   น.ส. พิชชาภา รักษาพล
17 46313   น.ส. ลีลาวดี ธิยะ
18 46314   น.ส. อริยพร พุทธวงษ์
19 46315   น.ส. อาจรียา ฝั้นเบ้า
20 46349   น.ส. นฤชยา ทานุสาร
21 46359   น.ส. สุชาวดี ทิพันธ์
22 46390   น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข
23 46400   น.ส. ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์
24 46415   นาย ณัชพล ฟูอุด
25 46416   นาย พบพล ชาสอนตากิจ
26 46440   น.ส. ธนพร ทองอนุ
27 46444   น.ส. นันนภัทส์ ปัญญาบุตร
28 46449   น.ส. พิมพ์ลดา สินพาณี
29 46452   น.ส. รัตติกาล เสมประยูร
30 46453   น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม
31 46468   นาย พชร เจียรจินดา
32 46716   น.ส. ฐิติวรดา เกิดผล
33 46762   น.ส. กานต์ธีรา พรมแก้วงาม
34 46933   นาย รัฐกรณ์ ปุกคำ
35 46945   น.ส. ปีวรา เครือสาร
36 46955   น.ส. ลภัสรดา พลงาม
37 46957   นาย กิตติพันธ์ จันทรา
38 46958   นาย ชนัต ปิตติวณิชย์
39 46959   นาย ชินกฤต ขัดทุ่งฝาย
40 46960   นาย พศิน ทะฤาษี
41 46961   น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ
42 46966   น.ส. พชรพร กอวิเศษ
43 46967   น.ส. พรพัชชา มิ่งเชื้อ
44 46968   น.ส. พิชชาพร จรเทศ
45 46970   น.ส. อังคณา อินฝั้น