โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47111   น.ส. กันต์กนิษฐ์ มานันตา
2 47236   นาย ปาติโมกข์ กาทอง
3 47242   นาย วันพิชิต ธรรมบัวชา
4 47677   นาย พงศ์กฤต คชาปัญญา
5 47686   นาย ศิววิชญ์ คงปัญญา
6 47694   น.ส. นรวีร์ กีรติการกุล
7 47698   น.ส. ภัทรภร แรงสิงห์
8 47705   นาย ชญานนท์ จันทร์ขำ
9 47708   นาย นันทิพัฒน์ บุญรัตน์
10 47712   นาย ภัสกร ผาสุข
11 47714   นาย วรพล ฝั้นเต็ม
12 47715   นาย ศุภวิชญ์ ขันธิกุล
13 47717   น.ส. กัญญาณัฐ สุวรรณเทพ
14 47718   น.ส. จินดาภา รื่นเริง
15 47721   น.ส. ณัฐริกา พรรจาศิริ
16 47722   น.ส. ณิศา อุทิศชลานนท์
17 47723   น.ส. ธัญพิชชา สายสร
18 47724   น.ส. เธียราณัฐ ปิติจะ
19 47725   น.ส. นฐนนท์ เติมขจรกิจ
20 47729   น.ส. ปธานิน พลอยสุกใส
21 47730   น.ส. ปัณณธร เต็งศิริวัฒนานนท์
22 47734   น.ส. ภูริชญา ไชยรุ่งเรือง
23 47735   น.ส. ยลรดี วงศ์เงิน
24 47736   น.ส. วิภาวี เถียรหนู
25 47737   น.ส. สิริญาดา แสงศิวาพร
26 47740   น.ส. ฮูดา อุมา
27 47754   น.ส. ชญาพัฒน์ พนมเกียรติศักดิ์
28 47768   น.ส. ศุภิสรา จรัสเรืองแสง
29 50157   นาย ไตรรัตน์ ก่อพานิชกุล
30 50158   น.ส. ชญานิษฐ์ จันทาพูน