โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47162   น.ส. ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์
2 47285   นาย ศุภมงคล วชิรวิทยาการ
3 47289   นาย อนุสรณ์ ใจคำ
4 47294   น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองแมะ
5 47304   น.ส. ปาลิดา ตาวี
6 47323   นาย พงษ์พิสุทธิ์ ตาสุวรรณ์
7 47391   น.ส. ชามิล พันธวงค์
8 47407   นาย ณัฐวัฒน์ เมืองมา
9 47420   นาย วัชรธนิน วิ่งเร็ว
10 47422   นาย ศิโรรัตน์ สุภาแปง
11 47423   นาย ศุภกิตติ์ รินทร์แก้วงาม
12 47444   น.ส. ศิรีเนตร มะโนกิจ
13 47446   น.ส. สุกัญญา พินิจวงค์
14 47453   นาย ไชยวัฒน์ จรัสโชติอัมพร
15 47464   นาย พุทธรดนย์ ศิลป์ภิรมย์
16 47468   นาย สุกฤษฎิ์ โยปินตา
17 47486   น.ส. พิมพ์วรรณ เรืองถนอม
18 47508   นาย ศิวกร อินต๊ะวิชา
19 47520   น.ส. ญาณกร พลโดดวรากร
20 47544   นาย ธนกฤต ใจแก้วแดง
21 47567   น.ส. นันทนัช กิตติธากรณ์
22 47585   นาย ณัฐวุฒิ ทิมาภรญ์
23 47619   น.ส. พันพัสสา ฝั้นตาเกี้ยว
24 47650   น.ส. กนกวรรณ ก๋าใจ
25 47825   นาย อดิศร สัญญะเขื่อน
26 48583   นาย ธนพล แสงสุกวาว
27 49388   นาย ณภัทร พิมพิลา
28 49389   นาย ตรีบดินท์ ดวงแก้วกูล
29 50204   น.ส. ปาริสัชชาวดี วังกาวี
30 50205   นาย ชิษนุชา ธรรมขันแข็ง
31 50206   นาย ทรงกลด อิสระไพโรจน์
32 50207   นาย ภานุวัฒน์ เย็นเเก้ว
33 50208   น.ส. พรรณิชา ณ ลำปาง