โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47116   น.ส. ฑิตยา พลราชม
2 47124   น.ส. เพชรลดา โพธิ์ทอง
3 47140   นาย จิรัฎฐ์ ดามาพงษ์
4 47177   น.ส. สราลัญ สุขกรณ์
5 47246   น.ส. กุลณัฐ จงชัยสิทธิกุล
6 47248   น.ส. คาร่าโรส แมทธิวส์
7 47276   นาย ปราปต์ ภู่จันทร์เจริญ
8 47302   น.ส. เบญญาภา อุปอินทร์
9 47341   น.ส. ชุตินันท์ แก้วชมภู
10 47356   น.ส. สลิลทิพย์ ชูเที่ยง
11 47388   น.ส. ฉัตรฑริกา ตาบุญ
12 47403   น.ส. อรนลิน พรหมศร
13 47434   น.ส. นภอร บุลยเลิศ
14 47439   น.ส. ภคพร ใจละออ
15 47442   น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล
16 47445   น.ส. สาวิตรี ระวังกาย
17 47447   น.ส. โสพิตา สมวงค์
18 47456   นาย ธรรศพรหม พรหมขันธ์
19 47515   น.ส. กชวรรณ ปัญญาบุตร
20 47516   น.ส. กนกอร ศิริเพ็ญ
21 47518   น.ส. กัญญาวีร์ ตันใจ
22 47521   น.ส. ธรรณพร แก้วอ่อน
23 47530   น.ส. ยุวรินทร์ วงศ์ฟู
24 47532   น.ส. ลัคนาวรรณ ชาญกระบี่
25 47548   นาย พัชรพงษ์ วงศ์ทอง
26 47559   น.ส. จิรัชญา วงค์คำลือ
27 47561   น.ส. ชญามล วงศ์จา
28 47562   น.ส. ชลิตดา ปินตา
29 47565   น.ส. ธวัลรัตน์ กังตระกูล
30 47566   น.ส. นันท์นภัส มาละเงิน
31 47575   น.ส. วิรัชชา ณัฐณสุวรรณ
32 47616   น.ส. ปริณดา คานสุวงศ์
33 47629   นาย คุณากร ไชยวรรณ์
34 47638   นาย ภูมินันท์ วงศ์จิโน
35 47642   นาย ศรัณย์พงศ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
36 47643   นาย เศรษฐพงศ์ เป็นกล
37 47649   น.ส. กนกกร อินทรชัย
38 47654   น.ส. ณัฐรัตน์ วิทยาอนุรักษ์
39 47655   น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ
40 47656   น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์
41 47663   น.ส. พีรยา กาญจนสงฆ์
42 47667   น.ส. ศวิตา การักษ์
43 47668   น.ส. อิษฎาอร อยู่ศิลป์
44 47820   น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ
45 50203   น.ส. อาทิตยาพร บุตรศรี