โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47097   นาย ธีรวีร์ ผลดี
2 47099   นาย ปวริศ คูณศรี
3 47146   นาย ธีรภัทร วงค์อิน
4 47181   นาย กฤตนัย ปัญญากุลารักษ์
5 47185   นาย ธนพนธ์ ถาปาวงศ์
6 47190   นาย ปัญญพัฒน ปวงแก้ว
7 47197   นาย อัครกานต์ พยัคฆบุตร
8 47209   น.ส. ณิชารีย์ พรศิริ
9 47223   น.ส. ศลินพร ป้อมสุข
10 47310   น.ส. เพชรรัชต์ ศรีเพชร
11 47345   น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่
12 47368   นาย ทิวไม้ วงค์บุญเรือง
13 47376   นาย วงศกร สุคำวัง
14 47396   น.ส. พรชิตา วงศ์ตั้ง
15 47451   นาย ชินวัตร สุขพี้
16 47465   นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม
17 47470   นาย อินทัช มูลลออ
18 47472   น.ส. จิรัชญา เทพนามวงศ์
19 47478   น.ส. ณัฐริญานันท์ หน่อคำ
20 47481   น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล
21 47524   น.ส. พิชชานันท์ ยุทธยง
22 47570   น.ส. ภัทธนันท์ มันปะละ
23 47597   นาย ฟีรอส ภู่สกุล
24 47605   น.ส. จิรัชญา มาลัยทอง
25 47606   น.ส. ชลดา ปินสาย
26 47610   น.ส. ธิญาดา อาษากุล
27 47637   นาย ภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว
28 47647   น.ส. กชนิภา แลสุภา
29 47661   น.ส. พัชราทิพย์ เวชประสิทธิ์
30 47744   นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย
31 47746   นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรเจียงคำ
32 47759   น.ส. ณภัทร อร่ามเรือง
33 47819   น.ส. เกวลี สนมฉ่ำ
34 48589   น.ส. ณัชชา ญาณะเหล็ก
35 48590   น.ส. นวมิทร์ บุญจีน
36 50197   นาย กิมชัน หลง
37 50198   น.ส. กนกพร ขุนบุญ
38 50199   น.ส. วรินธร รมดี
39 50200   น.ส. กมลทิพย์ ยุติธรรม
40 50201   น.ส. ธนภรณ์ จำปาวัน
41 50202   น.ส. พิชญานี บอมขุนทด