โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 44867   นาย ณัฐนันท์ ศิริโพธิ์
2 47139   นาย เกียรติศักดิ์ นวลอ้าย
3 47239   นาย ภาสกร วงค์ศรีใจ
4 47271   นาย กนกพล เวียงนาค
5 47273   นาย กิตติพล สุขจินตนาการ
6 47296   น.ส. ธนพร นันตาสืบ
7 47298   น.ส. นภัสกรณ์ สุขแก่นจันทร์
8 47312   น.ส. แพรวา แผ่นคำ
9 47334   นาย ศุภชัย โยธาศิลารักษ์
10 47335   นาย ศุภวิชญ์ ใจกล้า
11 47360   น.ส. อินประภา โนใจปิง
12 47418   นาย ภูบดินทร์ สุขมาตย์
13 47424   นาย สหภาพ บุญสมปาน
14 47429   น.ส. กัลณสรณ์ ศรีวิลัย
15 47483   น.ส. ปรียาพร ต๊ะรังษี
16 47498   นาย ธนวิชญ์ เสนกัลป์
17 47500   นาย บุณนพพรพงศ์ วงค์เทพ
18 47509   นาย ศุภากร มณีนันท์
19 47512   นาย อนันต์ไชย ไชยปัญญาเจริญ
20 47551   นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู
21 47574   น.ส. วรวรรลยา ง้าวทาสม
22 47582   นาย จักรพันธ์ ใจจา
23 47589   นาย ธรณิศ นามวงค์
24 47599   นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ
25 47609   น.ส. ทิตยา ปัจจะกุล
26 47614   น.ส. บุราณี พรหมศร
27 47615   น.ส. ปทิตตา ตริไตรรัตน์
28 47628   นาย กิตติศักดิ์ ข่ายแก้ว
29 47631   นาย ณัฐชนน นารีกุล
30 47748   นาย ธรรมสิริ หิรัญจารุวงค์
31 47821   น.ส. ณัฐฐิณีย์ กันทะวงค์
32 47823   น.ส. อัจจิมา พนะการ
33 50180   นาย เทพากร แก้วคำดี
34 50181   นาย ปริญญา บาริศรี
35 50182   นาย สามัญชน สันวงศ์ตา
36 50183   นาย สารนาถ ชัยปัญญา
37 50184   น.ส. ณัฐสุดา วรรณารักษ์
38 50185   น.ส. พนิดา เทียนสัน
39 50186   น.ส. พัณณิตา วงค์ชมภู
40 50187   น.ส. ภูริชญา ภูษิต