โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46397   น.ส. พิชญ์ดา แก้วประเทศ
2 47095   นาย ณัฐภัทร์ ใจดี
3 47096   นาย ธีรภัทร พวงสุวรรณ
4 47100   นาย ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์
5 47101   นาย ภาคภูมิ สันคม
6 47118   น.ส. ตรีสุคนธ์ ยะย่าเป้า
7 47123   น.ส. พีรดา โรจนไพฑูรย์
8 47129   น.ส. ศิรินันท์ ทนันชัย
9 47131   น.ส. ศุภิสรา ปัญดิษฐ์
10 47133   น.ส. อภิชญา วิวัฒน์รังสรรค์
11 47186   นาย ธนภัทร ยะย่าเป้า
12 47194   นาย ศุภกร โชติรัตนเดชเดโช
13 47199   น.ส. กัญจน์ ขันติโชติ
14 47207   น.ส. ณัฐชนัน ดวงขจร
15 47224   น.ส. อนัญญา อุตจันทร์
16 47225   น.ส. อัจฉรียา วงค์นัน
17 47228   นาย ณฐกร ธิยาว
18 47233   นาย นิติภูมิ เก่งการจับ
19 47234   นาย ปพน นที
20 47235   นาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล
21 47238   นาย ภัทร ทานิล
22 47241   นาย วริทธิ์ กองฟู
23 47245   น.ส. กฤติมา ศิริปัญญา
24 47247   น.ส. ขวัญชนก ผาดไธสง
25 47251   น.ส. ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว
26 47257   น.ส. นพราภรณ์ คำเสน
27 47258   น.ส. นภัสสร ไชยสมบัติ
28 47260   น.ส. ปณิตา ดอนเมือง
29 47261   น.ส. ปัทมรัตน์ กำลังว่อง
30 47262   น.ส. ปารณีย์ มหาวรรณ
31 47264   น.ส. ไปรยา ปิติวรนันท์
32 47267   น.ส. พิมพ์มาดา วังสมบัติ
33 47269   น.ส. วิรัชฏาภรณ์ เชื้อทอง
34 47387   น.ส. จุฑามาศ คำน้ำนอง
35 47389   น.ส. ชนิสรา จองสุ
36 47390   น.ส. ชัญญานุช ไกลถิ่น
37 47399   น.ส. รุ่งณิชา สุนทร
38 47471   น.ส. จิดาภา มั่นสุวรรณ
39 47528   น.ส. ภูริชกานต์ อ๊อดทรัพย์
40 47701   น.ส. สิปาง เจียรจินดา
41 47703   น.ส. อรจิรา ถิ่นหลวง
42 47749   นาย นพรุจ ตันนุกิจ
43 47757   น.ส. แชนน่อน แม็คเพอร์สัน
44 47758   น.ส. ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์
45 47764   น.ส. ภัทราวดี เตชะสกุลมาศ
46 47766   น.ส. วรินรำไพ หรั่งแร่