โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48189   ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง
2 48190   ด.ช. ณดล วิไลรัตน์
3 48191   ด.ช. ณภัทร วังซ้าย
4 48192   ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจิตร
5 48193   ด.ช. ทัชชล นันตี
6 48194   ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง
7 48195   ด.ช. ธนาภูมิ ตาแสน
8 48196   ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา
9 48197   ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี
10 48198   ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย
11 48200   ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์
12 48201   ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย
13 48203   ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม
14 48204   ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์
15 48205   ด.ช. ภาสกร เขื่อนแก้ว
16 48206   ด.ช. สญชัย กุญชร
17 48207   ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล
18 48208   ด.ช. สิทธิพล มะโนใน
19 48209   ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน
20 48210   ด.ช. อัครวิทย์ คงธนภักดีโสภณ
21 48211   ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว
22 48212   ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ
23 48213   ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์
24 48215   ด.ญ. ณัฐริกา อินทรวรรณ
25 48216   ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์
26 48217   ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี
27 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน
28 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ
29 48220   ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก
30 48221   ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ
31 48222   ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน
32 48223   ด.ญ. ประภาสิริ วันควร
33 48224   ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์
34 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล
35 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา
36 48227   ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ
37 48228   ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ
38 48229   ด.ญ. สาธิตา คำลือ
39 48230   ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก
40 48231   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ
41 48232   ด.ญ. อารชา เป็นมูลยิ่ง
42 48599   ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน
43 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร
44 49409   ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์
45 49410   ด.ญ. พัชรา อมรเมธากุล
46 49413   ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว