โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48145   ด.ช. กษิดิศ สินเปียง
2 48146   ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง
3 48147   ด.ช. ชนบดี เป็งวัง
4 48148   ด.ช. ณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์
5 48149   ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น
6 48150   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา
7 48151   ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง
8 48152   ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์
9 48153   ด.ช. ธนภัทร พรมยศ
10 48154   ด.ช. ธีรภัทร อธิปัญญาพันธุ์
11 48155   ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา
12 48156   ด.ช. พลวรรธน์ บุญนำมา
13 48157   ด.ช. พันธ์พิชิต ธนชัยพันธุ์
14 48158   ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน
15 48159   ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่
16 48160   ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ
17 48162   ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว
18 48164   ด.ช. วิศรุต อยู่สมพงษ์
19 48165   ด.ช. สิรดนัย ชูพงศ์พันธ์
20 48166   ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช
21 48167   ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์
22 48168   ด.ญ. กฤติยาณี ขว้างไชย
23 48169   ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก
24 48170   ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ
25 48171   ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร
26 48172   ด.ญ. นภสร พักใส
27 48173   ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู
28 48174   ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ
29 48175   ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย
30 48176   ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์
31 48177   ด.ญ. ปพิชญา สิบประการ
32 48178   ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ
33 48179   ด.ญ. ปวริศา หาญเทวี
34 48180   ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง
35 48181   ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช
36 48182   ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด
37 48183   ด.ญ. วรรณกร หมอมูล
38 48184   ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ
39 48185   ด.ญ. ศรัณพร วงศ์สวัสดิ์
40 48186   ด.ญ. สาธิตา โรจนกูร
41 48187   ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น
42 48188   ด.ญ. อัญชิษฐา ยะเปียงปลูก
43 48586   ด.ญ. จุฑามาศ มณีวรรณ
44 49375   ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์
45 49376   ด.ช. นิธิพัฒน์ กันชาติ
46 49397   ด.ญ. จุฑารัตน์ อินนั่งแท่น