โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48101   ด.ช. คณิติน บุญลอม
2 48102   ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ
3 48103   ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน
4 48104   ด.ช. โชคชัย   อนุวรรณ
5 48105   ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์
6 48106   ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล
7 48107   ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์
8 48108   ด.ช. บุญสลัก นาแพร่
9 48109   ด.ช. พชร ใหม่สวัสดิ์
10 48110   ด.ช. พิศิษฐ์พงศ์ มโนปัญญา
11 48111   ด.ช. พีระพงษ์ มาลา
12 48112   ด.ช. ภัทรพล อินธิมา
13 48113   ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง
14 48114   ด.ช. ภูริณัฐ   สายคำมา
15 48115   ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร
16 48116   ด.ช. วรัญญู บุญเรืองทา
17 48117   ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์
18 48118   ด.ช. วีรภัทร   คิดอ่าน
19 48119   ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ
20 48120   ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว
21 48121   ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ
22 48122   ด.ช. อนุชา ชุ่มธิ
23 48123   ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี
24 48124   ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ
25 48125   ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์
26 48126   ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง
27 48127   ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์
28 48128   ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี
29 48129   ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์
30 48130   ด.ญ. ธัญนันท์ ติ๊บปาละ
31 48131   ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ
32 48132   ด.ญ. ธิดาพร นันตา
33 48134   ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร
34 48135   ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์
35 48136   ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ
36 48137   ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ
37 48138   ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค
38 48139   ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล
39 48140   ด.ญ. วิภาวี สมใจ
40 48141   ด.ญ. สิปาง สุขจรัส
41 48142   ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น
42 48143   ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล
43 48144   ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี
44 48584   ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน
45 49377   ด.ช. อภิวิชญ์ เป็งโต
46 49378   ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์