โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47966   ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์
2 47967   ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน
3 47968   ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง
4 47969   ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร
5 47970   ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ
6 47971   ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์
7 47972   ด.ช. ภูมิภัทร ครุฑเผือก
8 47973   ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ
9 47974   ด.ช. ลภัส   นภาคณากร
10 47975   ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ
11 47976   ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว
12 47977   ด.ช. ศีล สุขจีน
13 47978   ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์
14 47979   ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น
15 47980   ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู
16 47981   ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ
17 47982   ด.ญ. กมลลักษณ์ มาชม
18 47983   ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์
19 47984   ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล
20 47985   ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย
21 47986   ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู
22 47987   ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ
23 47988   ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ
24 47989   ด.ญ. ชลิดา ทองใบ
25 47990   ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์
26 47991   ด.ญ. ธมลวรรณ เหลืองรุ่งเรือง
27 47992   ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา
28 47993   ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์
29 47994   ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี
30 47995   ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา
31 47996   ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ
32 47997   ด.ญ. นิชานาถ สารชัย
33 47998   ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู
34 47999   ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม
35 48000   ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี
36 48001   ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง
37 48002   ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์
38 48003   ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์
39 48004   ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย
40 48005   ด.ญ. ภชรวลัย ผากา
41 48006   ด.ญ. ภวิกา แพงศรี
42 48007   ด.ญ. วิรชา ลีลาชินาเวศ
43 48008   ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว
44 48009   ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน
45 48010   ด.ญ. อธิษฐาน สารพล
46 49381   ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว