โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48365   ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์
2 48366   ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์
3 48367   ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร
4 48368   ด.ช. จิรเดช เงาคำ
5 48369   ด.ช. ชวกร อารมย์ดี
6 48370   ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ
7 48371   ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ
8 48372   ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี
9 48373   ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ
10 48374   ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์
11 48375   ด.ช. ธนโชติ วะเท
12 48376   ด.ช. ธนากร สันตกิจ
13 48377   ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู
14 48378   ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น
15 48379   ด.ช. นิติธร วงศ์แก้ว
16 48380   ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์
17 48381   ด.ช. พงศกร มีธรรม
18 48382   ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม
19 48383   ด.ช. พชรพล ถามูล
20 48384   ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน
21 48385   ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ
22 48386   ด.ช. ยศกร ไตรถาวร
23 48387   ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้
24 48388   ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์
25 48389   ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย
26 48390   ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง
27 48391   ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง
28 48392   ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ
29 48393   ด.ญ. ณัฐชยานันท์   ปราศรัย
30 48394   ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ
31 48395   ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข
32 48396   ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา
33 48397   ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว
34 48398   ด.ญ. ปารวี เป็งตัน
35 48399   ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์
36 48400   ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม
37 48401   ด.ญ. มาริกา ถาคร
38 48402   ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์
39 48403   ด.ญ. วรบรรณ รัตนเมืองสอง
40 48404   ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง
41 48405   ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์
42 48406   ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย
43 48407   ด.ญ. หทัยรัตน์ จินะการ
44 48408   ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม
45 48591   ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ
46 48592   ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย
47 49382   ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ของงาม