โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48233   ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์
2 48234   ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม
3 48235   ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์
4 48236   ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล
5 48237   ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา
6 48238   ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ
7 48239   ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย
8 48240   ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวอ่อน
9 48241   ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน
10 48242   ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์
11 48243   ด.ช. บูรพา แก้วก๋า
12 48244   ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี
13 48245   ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู
14 48246   ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล
15 48247   ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์
16 48248   ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม
17 48249   ด.ช. ภูชิต อ้วนใส
18 48250   ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ
19 48251   ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ
20 48252   ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้
21 48253   ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร
22 48254   ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต
23 48255   ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว
24 48256   ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์
25 48257   ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา
26 48258   ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม
27 48259   ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ
28 48260   ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก
29 48261   ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา
30 48262   ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง
31 48263   ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง
32 48264   ด.ญ. ปณิตา รัศมี
33 48265   ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ
34 48266   ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง
35 48267   ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์
36 48268   ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์
37 48269   ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ
38 48270   ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์
39 48271   ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว
40 48272   ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ
41 48273   ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง
42 48274   ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี
43 48275   ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว
44 48276   ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย
45 48597   ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม
46 48598   ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ