โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48921   ด.ช. กมลภพ โยมงาม
2 48922   ด.ช. กฤษณ์ดนัย อุปละสืบ
3 48923   ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์
4 48924   ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงแก้ว
5 48925   ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ
6 48926   ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา
7 48927   ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป
8 48928   ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์
9 48929   ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ
10 48930   ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร
11 48931   ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ
12 48932   ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร
13 48933   ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์
14 48934   ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ
15 48935   ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว
16 48936   ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์
17 48937   ด.ช. ยศกร ธรรมยศ
18 48938   ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์
19 48939   ด.ช. วีรภัทร สุภัทร์วัน
20 48940   ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน
21 48941   ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม
22 48942   ด.ญ. กชพร บุษเนียร
23 48943   ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว
24 48944   ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์
25 48945   ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย
26 48946   ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ
27 48947   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา
28 48948   ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา
29 48949   ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว
30 48950   ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย
31 48951   ด.ญ. ธัญสินี นันตาสืบ
32 48952   ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ
33 48953   ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย
34 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล
35 48955   ด.ญ. พิชชภา รูปละออ
36 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ
37 48957   ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์
38 48958   ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล
39 48959   ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข
40 48960   ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ
41 49394   ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง
42 49396   ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร