โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48881   ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล
2 48882   ด.ช. โชติยะ ขัดมัน
3 48883   ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์
4 48884   ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว
5 48885   ด.ช. ณัฐชนน เทพปัญญา
6 48886   ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง
7 48887   ด.ช. ธนันชัย สวยรูป
8 48888   ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช
9 48889   ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย
10 48890   ด.ช. ปรินทร มีทอง
11 48891   ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ
12 48892   ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย
13 48893   ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ
14 48894   ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ
15 48895   ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง
16 48896   ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง
17 48897   ด.ช. สิปปราชญ์ สุขแก้ว
18 48898   ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล
19 48899   ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง
20 48900   ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส
21 48901   ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์
22 48902   ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ
23 48903   ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์
24 48904   ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์
25 48905   ด.ญ. ชฎาพร โมทิม
26 48906   ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา
27 48907   ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล
28 48908   ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี
29 48909   ด.ญ. ธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล
30 48910   ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์
31 48911   ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร
32 48912   ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ
33 48913   ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์
34 48914   ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์
35 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์
36 48916   ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง
37 48917   ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต
38 48918   ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ
39 48919   ด.ญ. อสมา แจ่มใส
40 48920   ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา
41 49393   ด.ช. กฤตกร แสงใส
42 49395   ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง