โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48681   ด.ช. คณิศร สุภานัติ
2 48682   ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร
3 48683   ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม
4 48684   ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก
5 48685   ด.ช. ธนกฤต วะรังษี
6 48686   ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล
7 48687   ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน
8 48688   ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน
9 48689   ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต
10 48690   ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ
11 48691   ด.ช. ไม้ต้น บุพชาติ
12 48692   ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์
13 48693   ด.ช. สารัฐ อุตมา
14 48694   ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ
15 48695   ด.ช. อนลัส ทองสุข
16 48696   ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว
17 48697   ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง
18 48698   ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง
19 48699   ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย
20 48700   ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก
21 48701   ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ
22 48702   ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์
23 48703   ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล
24 48704   ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ
25 48705   ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล
26 48706   ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู
27 48707   ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช
28 48708   ด.ญ. ปริตา กาสาย
29 48709   ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์
30 48710   ด.ญ. พัทธ์ธีรา อุตมา
31 48711   ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์
32 48712   ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา
33 48713   ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์
34 48714   ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ
35 48715   ด.ญ. วาริศา เมืองศรี
36 48716   ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา
37 48717   ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ
38 48718   ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง
39 48719   ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์
40 48720   ด.ญ. อุสิชา นาละออง