โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48641   ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข
2 48642   ด.ช. เขมณัณท์ ใจแก้วแดง
3 48643   ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ
4 48644   ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์
5 48645   ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง
6 48646   ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน
7 48647   ด.ช. พชรพล พรินทรากุล
8 48648   ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม
9 48649   ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช
10 48650   ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์
11 48651   ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม
12 48652   ด.ช. วชิรพล คำวงศ์
13 48653   ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี
14 48654   ด.ช. อชิรวิทย์ มังกรแก้ว
15 48655   ด.ช. อาชวี เขียวโสด
16 48656   ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์
17 48657   ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์
18 48658   ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี
19 48659   ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด
20 48660   ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง
21 48661   ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร
22 48662   ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ
23 48663   ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ
24 48664   ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย
25 48665   ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง
26 48666   ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง
27 48667   ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ
28 48668   ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร
29 48669   ด.ญ. ธิตาภัทร แซ่โต๋ว
30 48670   ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์
31 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา
32 48672   ด.ญ. บูรณี สายโท๊ะ
33 48673   ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย
34 48674   ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี
35 48675   ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์
36 48676   ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า
37 48677   ด.ญ. มนัชญา คำทา
38 48678   ด.ญ. สาริศา ถวัลย์วราศักดิ์
39 48679   ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน
40 48680   ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี