โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  18

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49275   ด.ช. กฤษฎิ์ ทองจิบ
2 49276   ด.ช. เจมส์ เพรลย์
3 49277   ด.ช. ธนดล สีสุข
4 49278   ด.ช. ธันยพงศ์ จิรกวินสถิตกุล
5 49279   ด.ช. ธิติธนันต์ กิมวังตะโก
6 49280   ด.ช. พีร์ นนทรักส์
7 49281   ด.ช. ภาสกร มิลินทสูต
8 49282   ด.ช. มิชท์เชล แมนดิโก
9 49283   ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี
10 49284   ด.ช. ศุภวิชญ์ แสนทา
11 49285   ด.ช. สุดปรีดา คงเทศน์
12 49286   ด.ช. สุวรรณภูมิ นวลสาย
13 49287   ด.ช. อภิรักษ์ กมลประภาสวัสดิ์
14 49288   ด.ญ. ชนัญชิดา ทองสุข
15 49289   ด.ญ. ฐิตารีย์ ธัญญศิรินนท์
16 49290   ด.ญ. ธัญชนก บัวสด
17 49291   ด.ญ. นันท์นภัส สายสุวรรณ
18 49292   ด.ญ. เบญญาภา ความหมั่น
19 49293   ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์
20 49294   ด.ญ. ปารชญา หมื่นตาบุตร
21 49296   ด.ญ. พัชราภา ชัยเนตร์
22 49297   ด.ญ. พิมพ์ชนก ชาติทอง
23 49298   ด.ญ. วริศรา วชิรจินดากุล
24 49299   ด.ญ. ศศิพิมพ์ อินต๊ะสืบ
25 49300   ด.ญ. สาริศา บัวรวย
26 49301   ด.ญ. สุพีรนันท์ เมฆกระจ่าง
27 49302   ด.ญ. อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน
28 49303   ด.ญ. เอริญา โชติธนกิจ