โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49161   ด.ช. กนกพล ช่างทอง
2 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์
3 49163   ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส
4 49164   ด.ช. ชโลธร สมณะ
5 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล
6 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง
7 49167   ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร
8 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์
9 49169   ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา
10 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ
11 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก
12 49172   ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ
13 49173   ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย
14 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง
15 49175   ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร
16 49176   ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์
17 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง
18 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์
19 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ
20 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น
21 49181   ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน
22 49182   ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง
23 49183   ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน
24 49184   ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ
25 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ
26 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์
27 49187   ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา
28 49188   ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี
29 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน
30 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ
31 49191   ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ
32 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์
33 49193   ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์
34 49194   ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์
35 49195   ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร
36 49196   ด.ญ. สราวลี มีมานะ
37 49197   ด.ญ. สวรินทร์ สมศรี
38 49198   ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ
39 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่
40 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง
41 49408   ด.ญ. จีระนันท์ จิตมั่น
42 49416   ด.ช. ธรรศธร นามบุญ
43 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ