โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49001   ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น
2 49002   ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล
3 49003   ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์
4 49004   ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ
5 49005   ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม
6 49006   ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์
7 49007   ด.ช. ชยพล ทีเก่ง
8 49008   ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง
9 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ
10 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล
11 49011   ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา
12 49012   ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย
13 49013   ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม
14 49014   ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว
15 49015   ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง
16 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค
17 49017   ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ
18 49018   ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์
19 49019   ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว
20 49020   ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์
21 49021   ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา
22 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง
23 49023   ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล
24 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร
25 49025   ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม
26 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา
27 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี
28 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ
29 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร
30 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค
31 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร
32 49032   ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์
33 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข
34 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา
35 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ
36 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น
37 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด
38 49038   ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์
39 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์
40 49040   ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ
41 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี
42 49400   ด.ญ. ทรรศพร พานทอง