โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49701   ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย
2 49702   ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ
3 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก
4 49704   ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ
5 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา
6 49706   ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ
7 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์
8 49708   ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว
9 49709   ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน
10 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง
11 49711   ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล
12 49712   ด.ช. ธนดล หอมนิยม
13 49713   ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี
14 49714   ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ
15 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช
16 49716   ด.ช. พีรพัฒน์ อุปปัญญา
17 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ
18 49718   ด.ช. ศรัณธร ศิริธร
19 49719   ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์
20 49720   ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น
21 49721   ด.ช. สิริราช องอาจ
22 49722   ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์
23 49723   ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข
24 49724   ด.ญ. กชกร ยาสมร
25 49725   ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม
26 49726   ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์
27 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์
28 49728   ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์
29 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว
30 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์
31 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา
32 49732   ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้
33 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย
34 49734   ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข
35 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล
36 49736   ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู
37 49737   ด.ญ. ปานชนก เมืองมา
38 49738   ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ
39 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์
40 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี
41 49741   ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา
42 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย
43 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย
44 49744   ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว
45 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์