โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์
2 49567   ด.ช. ธนภัทร ยาสมร
3 49568   ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว
4 49569   ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ
5 49570   ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล
6 49571   ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์
7 49572   ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล
8 49573   ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี
9 49574   ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์
10 49575   ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ
11 49576   ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว
12 49577   ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี
13 49578   ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์
14 49579   ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม
15 49580   ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง
16 49581   ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร
17 49582   ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ
18 49583   ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์
19 49584   ด.ช. สุวภัทร นามคำ
20 49585   ด.ช. อโณทัย เรียบรับ
21 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด
22 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง
23 49588   ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม
24 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค
25 49590   ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ
26 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง
27 49592   ด.ญ. ญาดา อินนาค
28 49593   ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง
29 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง
30 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย
31 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน
32 49597   ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน
33 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม
34 49599   ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ
35 49600   ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์
36 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา
37 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง
38 49603   ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ
39 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ
40 49605   ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข
41 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ
42 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู
43 49608   ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ
44 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน
45 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ