โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง
2 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ
3 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย
4 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล
5 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร
6 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง
7 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล
8 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน
9 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน
10 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู
11 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย
12 49532   ด.ช. พิทวัส ดวงฟู
13 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์
14 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน
15 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา
16 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์
17 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส
18 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา
19 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์
20 49540   ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช
21 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา
22 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา
23 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร
24 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่
25 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร
26 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา
27 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม
28 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว
29 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง
30 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์
31 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่
32 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์
33 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์
34 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา
35 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต
36 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ
37 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล
38 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ
39 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย
40 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์
41 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง
42 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์
43 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ
44 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต
45 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง