โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 50016   ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส
2 50017   ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย
3 50018   ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์
4 50019   ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์
5 50020   ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี
6 50021   ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ
7 50022   ด.ช. ธนกฤต ธิยาว
8 50023   ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง
9 50024   ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว
10 50025   ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ
11 50026   ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู
12 50027   ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์
13 50028   ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์
14 50029   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล
15 50030   ด.ช. ศิระ บู่แย้ม
16 50031   ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา
17 50032   ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์
18 50033   ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด
19 50034   ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์
20 50035   ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง
21 50036   ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง
22 50037   ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ
23 50038   ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา
24 50039   ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ
25 50040   ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย
26 50041   ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ
27 50042   ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว
28 50043   ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี
29 50044   ด.ญ. พีรญา วังชัย
30 50045   ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส
31 50046   ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์
32 50047   ด.ญ. วริศรา ปามา
33 50048   ด.ญ. ศิรดา เทพแปง
34 50049   ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ
35 50050   ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ
36 50051   ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์