โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์
2 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง
3 49883   ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์
4 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร
5 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์
6 49886   ด.ช. ฐากูร อุตมะ
7 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย
8 49888   ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล
9 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา
10 49890   ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย
11 49891   ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา
12 49892   ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา
13 49893   ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา
14 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ
15 49895   ด.ช. รัฐพล ทองใบ
16 49896   ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์
17 49897   ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ
18 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล
19 49899   ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ
20 49900   ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท
21 49901   ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ
22 49902   ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์
23 49903   ด.ญ. กชกร แสงวรรณ
24 49904   ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล
25 49905   ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว
26 49906   ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร
27 49907   ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์
28 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์
29 49909   ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส
30 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง
31 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล
32 49912   ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ
33 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์
34 49914   ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร
35 49915   ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ
36 49916   ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย
37 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ
38 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ
39 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล
40 49920   ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร
41 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ
42 49922   ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ
43 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม
44 49924   ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง
45 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย