โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี
2 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา
3 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์
4 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด
5 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน
6 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ
7 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี
8 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร
9 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม
10 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล
11 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ
12 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม
13 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ
14 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง
15 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี
16 49851   ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน
17 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร
18 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง
19 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา
20 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ
21 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์
22 49857   ด.ช. อนุกูล สามารถ
23 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน
24 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ
25 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา
26 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ
27 49862   ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล
28 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง
29 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา
30 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี
31 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น
32 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์
33 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล
34 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์
35 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล
36 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ
37 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม
38 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง
39 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา
40 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์
41 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์
42 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน
43 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน
44 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย
45 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช