หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 4 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.6

1.นักเรียนห้อง ม.6/1- 6/9 ไม่ต้องเลือก
2.นักเรียนห้อง ม.6/10 - 6/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน พฤ34
3.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 พฤ34 703 122
2 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 18 พฤ34 706 111
3 ง30267 ถักโครเชท์ 1 2 18 พฤ34 747 925
4 ง30279 การจัดการฐานข้อมูล 1 2 18 พฤ34 743 คอม2
5 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 18 พฤ34 713 คอม1
6 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP 1 2 18 พฤ34 709 คอม5
7 ง30290 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1 2 18 พฤ34 741 คอม3
8 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 18 พฤ34 732 931
9 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 18 พฤ34 759 924
10 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1(ไม่รับนักเรียนศิลป์ฝรั่งเศส) 1 2 18 พฤ34 819 934
11 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 18 พฤ34 825 933
12 ศ30234 บาติก 1 1 2 18 พฤ34 608 ศิลปะ 4
13 อ33218 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 18 พฤ34 829 936