หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 5 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.5

1.นักเรียนห้อง ม.5/2- 5/5,5/6(เฉพาะนักเรียนวิทย์คณิตทั่วไป), 5/10-5/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน อ89
ยกเว้นนักเรียนที่เรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเลือก
2.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 2 15 อ89 756 เกษตร3
2 ง30208 การจัดสวนแก้วแห้ง 1 2 15 อ89 718 เรือนเพาะชำ
3 ง30237 เขียนแบบ 1 1 2 18 อ89 735 ช่างอุตฯ 3
4 ง30240 ช่างปูน 1 2 18 อ89 744 ช่างอุตฯ 1
5 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 17 อ89 703 122
6 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 17 อ89 707 123
7 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 17 อ89 706 325
8 ง30264 อาหารอบ 1 2 17 อ89 758 คหกรรม1
9 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 17 อ89 745 924
10 ง30277 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 2 18 อ89 711 คอม4
11 ง30281 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 2 18 อ89 713 คอม1
12 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 2 18 อ89 712 คอม2
13 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ASP 1 2 18 อ89 716 คอม3
14 ง30287 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP 1 2 18 อ89 709 คอม5
15 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 17 อ89 732 323
16 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 17 อ89 759 925
17 ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1(ไม่รับนักเรียนศิลป์ฝรั่งเศส) 1 2 17 อ89 819 923
18 ย30201 ภาษาเยอรมัน 1 1 2 17 อ89 825 336
19 ว30247 ปฏิบัติการวสวนพฤกษศาสตร์ 1 2 19 อ89 326 ชีวะ1
20 ว30248 ทักษะทางชีววิทยา 1 2 18 อ89 310 ชีวะ2
21 ว30248 ทักษะทางชีววิทยา 1 2 18 อ89 318 922
22 ศ30201 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 17 อ89 603 ศิลปะ 3
23 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 17 อ89 606 ลานศิลป์ 3
24 ศ30209 องค์ประกอบศิลป์ 1 2 17 อ89 655 ลานศิลป์ 2
25 ศ30215 สีน้ำแสนสนุก 1 2 17 อ89 608 ศิลปะ 4
26 ศ30217 ดนตรพื้นเมือง 1 2 18 อ89 610 ดนตรีไทย